dr spec. Jovan Cabunac

specijalista stomatološke protetike, akademski specijalista implantologije

Najčešća dilema stomatologa je koji borer izabrati za određenu intervenciju. Pre nego se odlučimo za pravo rešenje, kojim se postiže najbolji učinak uz najmanje komplikacije, donosi se odluka da li će se, na primer, istim borerom uklanjati metalokeramička kruna i brusiti zub ili, recimo, kakav oblik borera omogućava preparaciju u obliku polužleba, a kakav je neophodan za stepenik itd.

Podela borera na osnovu materijala od kog su izrađeni radni delovi

Delimo ih na tungsten-karbidne i dijamantske borere.

Tungsten karbidni boreri

Veoma su precizni i odlikuje ih visoko sečna efikasnost. Koriste se za preparaciju kaviteta, uklanjanje starih ispuna, brušenje zuba i uklanjanje kruna. U ortodonciji i hirurgiji koriste se specijalno dizajnirani karbidni boreri. U protetici, za uklanjanje starih metalokeramičkih radova koriste se dve vrste karbidnih borera. S obzirom da se koriste dve vrste karbidnih borera za uklanjanje metalokeramičkih radova, bitno je razliklovati one koji se koriste samo za sečenje metala i one koji seku i metal i keramiku. Iako su na “oko“ isti, postoje znatne razlike u karakteristikama sečiva i njihovog učinka. Ukoliko bismo borer koji je predviđen za sečenje metala koristili za sečenje keramike, učinak bi bio minoran, a borer bi se ekstremno brzo istupio i ne bi bio upotrebljiv ni za sečenje metalnih konstrukcija. Kod ove vrste borera neophodno je prvo koristiti“dijamantski”borer za sečenje keramičkog sloja, pa tek onda „karbid“ za sečenje metala. Pravi predstavnici ovih borera su H34 i H34L, firme NTI.

Za razliku od njih, tungsten karbidni boreri,koji imaju kapacitet za sečenje i keramičkog sloja i metalne konstrukcije, ne zahtevaju upotrebu bilo kojih drugih borera za uklanjanje metalokeramičkih nadoknada. Predstavnici ovih borera su H4KMK, H4KMKL i H31RMF.

U ortodonciji se tungsten karbidni boreri koriste za uklanjanje lepka od bravica. Za ovu namenu koristi se borer sa oznakom T21RX koji ima specijalno obložen radni deo, tako da on ne oštećuje zub, a efikasno uklanja ostatke kompozitnog cementa.

Boreri čiji je radni deo presvučen dijamantskim česticama

Postoji četristo vrsta borera kod kojih je radni deo presvučen dijamantskim česticama i svrstavaju se u šest grupa prema finoći tih čestica. Svaka od šest grupa obeležena je prstenom različite boje, radi lakšeg raspoznavanja. Tako je crnim prstenom obeležena super gruba čestica (SC), koja se koristi za brzo brušenje i brzo uklanjanje starih ispuna. Zelenim prstenom se označava grubo zrno (C), koje se koristi za osnovno brušenje, dok su bez oznake ili sa plavom oznakom (M), obeleženi boreri sa srednje grubim zrnom (univerzalni boreri). Boreri obeleženi crvenim prstenom – fini (F), žutim-super fini (SF) i belim-ultra fini (UF) spadaju u grupu finirera, a koriste se i za završnu obradu patrljka kod brušenja.


Oblici borera

Mogu biti različiti: okrugli, jajasti, konični, cilindrični, plamičasti… U zavisnosti od namene, biramo oblik borera i vrh borera. S obzirom da aproksimalne strane brušenog zuba treba da zaklapaju ugao od 6o, logično je da je najčešće (ne uvek) potreban radni deo oblika konusa divergencije 3o, a u zavisnosti od oblika demarkacije koja se želi postići, bira se vrh borera. Tako se za olučastu demarkaciju bira borer sa zaobljenim vrhom određenog promera. Na primer, za demarkaciju od 0,8mm potreban je borer promera 1,6mm – jer se koristi polovina vrha za postizanje polužleba. Za demarkaciju u obliku stepenika, najčešće se koriste boreri sa ravnim vrhom i zaobljenim ivicama. Ovde se pak koristi pun promer vrha borera, pa se za demarkaciju od 1,2mm koristi borer promera 1,2mm.


Boreri specijalnih namena

To su boreri za markiranje dubine brušenja. Ove borere karakteriše specifičan izgled, kod kojih se razlikuju aktivne zone (presvučene dijamantskim česticama) i neaktivne zone (zone bez dijamantskih čestica – stopere). Razlika između vrha aktivne zone i stopera je, u stvari, dubina preparacije (depth of cut). Ovi boreri mogu da uklone samo onoliko tkiva dok ne dođu do stopera. Realna dubina sečenja kod ovih borera se vidi na pakovanju ili u katalogu, gde je, pored dimenzija borera, upisana i dubina sečenja (Depth of Cut). Ono na šta posebno treba obratiti pažnju jeste koja je dubina preparacije, jer se dešava da boreri istog promera imaju različite dubine sečenja, pa tako borer 834 firme NTI promera 016 ima dubinu sečenja 0,3mm, dok, recimo, borer sa oznakom 868A promera 018, takođe ima dubinu sečenja 0,3mm.

Ovde se vidi, da boreri različitog promera mogu imati istu dubinu sečenja, kao što i boreri istog promera mogu imati potpuno različitu dubinu sečenja. Iz tog razloga, neophodno je pogledati oznake na pakovanju ili u katalogu pre nego što se započne sa pravljenjem orijentacionih žlebova kod brušenja. Ovakva vrsta borera je vrlo korisna kod brušenja, gde je neophodno da se ukloni ista debljina zubnog tkiva kao kod preparacije za fasete (vinire), kao i kod korišćenja mock up-a kao orjentira pri brušenju.

S obzirom da su boreri specijalnih oblika dizajnirani da olakšaju rad stomatologu, treba izdvojiti borer sa oznakom 844 F/C kod koga je zaobljeni vrh presvučen finim česticama, a ostatak radnog dela grubim česticama. On na sebi ima dve oznake: crvenu i zelenu. Upotrebom ovih borera, ubrzava se rad, jer se istovremeno dobija fino obrađena demarkacija i brzo se uklanja zubno tkivo u ostalim delovima.

S obzirom na finu obradu demarkacije, posle upotrebe ovih borera nije neophodno koristiti neki od finirera za završnu obradu patrljka, kao što bi to bilo neophodno da je korišćen borer presvučen samo grubim dijamantskim česticama

Izborom adekvatnog borera, ne samo da se dobija na kvalitetu i preciznosti brušenja, već se i znatno olakšava rad stomatologu, ali i znatno skraćuje vreme rada.