Doc. dr Tatjana Savić-Stanković

NASTAVAK ”PLAVE” SAGE EFIKASNOSTI, BEZBEDNOSTI I POSEBNOSTI

Instrumentacija kanala korena zuba je veoma važan korak u prevenciji, odnosno lečenju periapeksnih infekcija. Ona svojim pravilnim izvođenjem obezbeđuje adekvatno i efikasno čišćenje, prostor za irigaciju, medikaciju i evakuaciju nastalog debrija. Postoje brojni koncepti, tehnike i strategije obrade kanala korena uz primenu širokog spektra endodontskih instrumenata. Njihovi dizajni su različiti ali je osnovni cilj obrade kanala zadržavanje ”biološkog” koncepta koji podrazumeva maksimalno očuvanje originalne arhitekture i pozicije kanala korena posle završene obrade. Na taj način se postiže podjednako uklanjanje dentina u svim delovima korenskog kanala što obezbeđuje očuvanje forme otpora i ne ugrožava dalju funkciju i statiku zuba.

Najnoviji članovi FKG porodice su dva nova sistema; RACE EVO i R-Motion. Ovi sistemi nastavljaju nasleđe zasnovano na godinama pouzdanih performansi i efikasnosti njihovih prethodnika. Ovom prilikom ćemo nešto više reći o R-Motion endodontskom sistemu koji pripada mašinskim sistemima koji se primenjuju recipročnim kretnjama.

Kao što je poznato, mašinski rotirajući sistemi su podeljeni na one koji se primenjuju u endo-motorima sa punom rotacijom i na one koji se primenjuju u endo-motorima sa recipročnim kretnjama. Tačnije, svojim dizajnom su unapred određeni da samo u tim kretnjama postižu najbolji efekat. Za razliku od rotacione kretnje u kojoj se instrument rotira uvek u smeru kazaljke na satu određenom brzinom obrtaja u minuti, recipročna kretnja podrazumeva da se instrument rotira u smeru kazaljke na satu za određeni stepen, a zatim se za određeni stepen rotira suprotno od kazaljke na satu.

U godini svetske pandemije izazvane Korona virusom (2020) novo inovativno rešenje za mašinsku obradu kanala R-Motion (FKG Dentaire, La Chaux-de-Fonds, Švajcarska) nalazi svoje mesto na zahtevnom tržištu endodontskih instrumenata čime FKG zaokružuje sveobuhvatan asortiman proizvoda dodajući mu i instrument iz grupe instrumenata sa recipročnom kretnjom.

R-Motion

R-Motion® je instrument koji nastavlja evoluciju razvoja popularnih endo sistema sa recipročnim kretnjama. On poseduje sve do tada već postojeće izuzetno pouzdane originalne karakteristike prethodnika svog brenda u kombinaciji sa specijalnom (patentom zaštićenom) termičkom obradom koja mu obezbeđuje veću sigurnost i čini R-Motion® instrument još bezbednijim, lakšim za kontrolu i efikasnijim. Originalna termička obrada u kombinaciji sa starim proverenim Race svojstvima pruža savršenu kombinaciju snage, izdržljivosti i kontrole. Sa neuporedivom otpornošću na ciklični zamor, optimizovanom i neagresivnom efikasnošću rezanja dentina i umanjenim efektom ”ušrafljivanja”, R-Motion® je prvenstveno dizajniran da bude siguran. Ovakva posebna i specifična termička obrada novog instrumenta omogućava izvanredna mehanička svojstva, koja omogućavaju brži i prijatniji tretman za pacijente. (Sl.1). R-Motion® čini 5 recipročnih instrumenata, jedan za uspostavljanje prohodnosti i četiri za obradu kanala. (Sl.2)


Opcije pojedinačnih R-Motion® instrumenata za obradu kanala u onosu na veličinu instrumenta su:

• Crveni, R-Motion 25, dimenzija 25/.06,

• Plavi, R-Motion 30, dimenzija 30/.04,

• Crni, R-Motion 40, dimenzija 40/.04

• Žuti, R-Motion 50, dimenzija 50/.04

Terapeut odabira samo jedan od ponuđenih četiri instrumenta u zavisnosti od potrebe. Dakle, R-Motion® sistem podrazumeva sistem primene samo jednog instrumenta (eng. Single file) u zavisnosti od indikativnog polja rada (anatomije tretiranog kanalnog sistema). On NE pripada grupi sekventnih instrumenata koji zahtevaju primenu svih instrumenta u okviru jednog sistema. Izabranom instrumentu po potrebi prethodi manji po dijametru instrument za obezbeđivanje prohodnosti kanala (eng. glide path) tzv. R-Motion Glider dimenzija 15/.03. Malim dijametrom u vrhu od 0.15 mm i malom koničnošću od 3% obezbeđuje uspostavljanje kompletne prohodnosti kanala.

Većina kliničkih slučajeva može se tretirati sa samo dva instrumenta; R-Motion Gliderom i R-Motion 25 (ili R-Motion 30) (Sl 3.) Na taj način po principu ”Tvoj pristup, tvoj izbor”, R-Motion omogućava terapeutu da odabere svoj endodontski protokol obrade. Instrument R-Motion zadržava iste karakteristike legure kao i predhodni FKG instrumenti uz još jednu dodatnu prednost, a to je povećana fleksibilnost. Proizvođač ističe da već pomenuti originalni proces termičke obrade daje prepoznatljivu plavu boju instrumenta i pruža do 3,3 puta veću fleksibilnost u odnosu na druge recipročne sisteme čime mnogostruko povećava njegove performanse tokom obrade. Većom fleksibilnošću ovaj instrument obećava i veći nivo poverenja. Takođe, ima i poboljšanu efikasnost sečenja jer svojim oštrim i aktivnim ivicama sečiva sa poprečnim presekom u obliku trougla pruža veću efikasnost sečenja. Poboljšane mehaničke karakteristike R-Motion instrumenta pružaju do 3,6 puta veću otpornost na ciklički zamor od svog prethodnika. Ovo smanjuje rizik od loma instrumenta i povećava ukupnu sigurnost i udobnost pacijenta. Kao i svi predhoni FKG instrumenti, originalni i patentirani dizajn ”alternativne” sečivne ivice smanjuje efekat ušrafljivanja do 42% u odnosu na ostale recipročne sisteme čime se obezbeđuje bolja kontrola prolaska instrumenta kroz kanal. Kontrolisanom napredovanju instrumenta doprinosi i sigurnosni vrh jedinstvenog zaobljenog dizajna. Podaci istraživanja proizvođača takođe nalaze 60% manju transportaciju sadrzaja preko apeksa i za 40% manji stres instrumenta na zidove dentina za R-Motion u odnosu na druge recipročne sisteme. Sve prethodno navedene karakteristike obezbeđuju minimalno invazivni pristup koji dovodi do efiksne instrumentacije kanala.


Sistemi sa recipročnim kretnjama obezbeđuju jednu vrstu komfora i sigurnosti za terapeuta i za pacijenta zbog toga što imaju sporije kretnje u odnosu na sisteme sa punom rotacijom. Često su indikovani za izrazito zakrivljene kanale.

Važno je istaći da se instrumenti koji se koriste u recipročnim kretnjama primenjuju isklučivo u endo-motorima koji te kretnje i podržavaju. U suprotnom, ukoliko bi se instrument sa recipročnim sistemom primenio u endo-motoru koji podržava samo punu rotaciju u jednom smeru (CW), taj instrument ne bi niti sekao dentin, niti bi napredovao duž kanala.

Na tržištu postoje različiti endo-motori. Određeni podržavaju samo pune rotacione kretnje, drugi podržavaju samo recipročne kretnje, a postoje i endo-motori koji podržavaju i recipročne i kretnje u punoj rotaciji. Recipročni endo-motori mogu biti ”zatvorenog” ili ”otvorenog” tipa. Otvoreni endo-motori dopuštaju modifikaciju ugla stepena rotacije i brzinu, dok zatvoreni ne nude takvu opciju.

Endo-motor koji podržava obe vrste kretnji i spada u otvorene sisteme je Rooter Universal (FKG Dentaire, La Chaux-de-Fonds, Švajcarska) čime obezbeđuje primenu različitih sistema u punoj rotaciji i različitih recipročnih sistema. (Sl.4)