Doc. dr Tatjana Savić-Stanković

O instrumentu koji je sposoban da zameni sve dosadašnje sisteme i učini obradu kanala bržom, efikasnijom, jednostavnijom i što je najbitnije potpunom.


Dugi niz godina pouzdano se zna da uspeh endodontskog lečenja zuba zavisi od kvaliteta čišćenja i oblikovanja kanalnog sistema zuba. Međutim, potpuna preparacija kanala sa mehaničkim i hemijskim aspektom je neostvariva u potpunosti zbog složene morfološke anatomije kanala. Razvoj instrumenata u endodonciji ide od primene različitih ručnih endodontskih instrumenata preko uvođenja nikltitanijumskih (NiTi) turpija do uvođenja mašinskih rotirajućih endo-sistema.

Primena ručnih instrumenata polako odlazi u zaborav zbog svojih limita kao što su nepredvidljiva, dugotrajna, zamorna, otežana i neadekvatna preparacija. Od sredine 90-ih godina kada se na tržištu pojavljuju prve komercijalne NiTi rotacione turpije, mašinski rotirajući sistemi uzimaju primat u savremenoj endodonciji.

Da se kanali više ne mogu posmatrati kao jasne cilindično-valjkaste šupljine u korenu zuba, dokazuju i nove radiološke dijagnostičke metode (CBCT) koje nam prikazuju i njihovu treću dimenziju. Jasno je da se radi o nepravilnim, najčešće ovalnim prostorima sa mnoštvom nepristupačnih ulegnuća, zavoja i bočnih kanalića. Jednom rečju, delova ”nedodirljivih” za standardne instrumente.

Danas se periodično pojavljuju sve noviji i savremeniji rotirajući endodontski instrumenti koji svojim dizajnom imaju za cilj da uproste, ubrzaju i olakšaju kanalnu instrumentaciju a da pri tome njen kvalitet bude na najvišem nivou. Međutim, njihova ograničenja su potreba primene čitavog niza sekventnih instrumenata (u jednom sistemu), kako bi se postigao završni željeni oblik kanala. To zahteva od terapeuta znanje o tačnim parametrima za svaki instrument, produžava rad i dovodi ga u situaciju da mora piti pažljiv oko ”setovanja” svog endo-motora za svaki instrument ponaosob. Po završenoj obradi kanalnog sistema, opet se ne može sa sigurnošću obezbediti zadržavanje biološkog koncepta sa očuvanjem originalne arhitekture kanala.


Pojava jednog instrumenta koji po principu ”jedan za sve” odgovara svim zahtevima obrade kanala, se desila 2016 godine pojavom XP-endo® Shapera. Svojim jedinstvenim dizajnom predstavlja prvi pravi 3D instrument. Ovaj potpuno inovativan, drugačiji i vanvremenski instrument svojim posebnim karakteristikama u potpunosti menja koncept posmatranja obrade kanala. Radi se o instrumentu koji je sposoban da zameni sve dosadašnje sisteme i učini obradu kanala bržom, efikasnijom, jednostavnijom i što je najbitnije potpunom. Specifičnost XPADAPTIVE. endo® Shaper pored njegovog posebnog ”zmijolikog” oblika je što poseduje jedinstveni polu-aktivni BT (eng. booster tip) vrh koji znači da instrument ima dva promera. U samom vrhu instrumenta dijametar prečnika iznosi 0.15 mm sa postepenim rastom na promer od 0.30 mm u prečniku. To zapravo znači da je ovaj instrument sposoban da ima ulogu inicijalnog prolaska kao instrumenti manjeg promera kojima se započinje instrumentacija ali u isto vreme i ostvaruje obradu sa zavšenim promerom instrumenta ISO 30. Na osnovu svog memorijskog oblika promenom temperature prelazi iz jedne (M) u drugu (A) fazu legure čime menja svoj oblik tako da se dobija krajnja koničnost kanala od 4%. Istraživanja pokazuju da su krajnji promer i koničnost od 30/.04, u potpunosti zadovoljavajući sa aspekta ciljeva uspešno endodontski očišćenog i obrađenog kanala. XP-endo® Shaper je napravljen od MaxWire legure koja ga čini skoro neverovatno fleksibilnim i otpornim na lomljenje. Daje mu mogućnost da se kontrahuje i isteže i na taj način lako napreduje kroz kanal korena prateći njegovu morfologiju. Svojim ”zmijolikim” slobodnim kretnjama unutar kanala sprečava nakupljanje dentinskih opiljaka na mestu kontakta sečiva i zida kanala kao što je to slučaj kod ostalih instrumenata, čime se pritisak i stres smanjuju na minimum a debris efikasnije uklanja. Posebna pogodnost ovog instrumenta je ekonomski aspekt jer uspešno zamenjuje veći broj instrumenata pri čemu ostvaruje još kvalitetniji krajnji rezultat.