Autor: dr Dušan Kosanović

Klinika za dečiju i preventivnu stomatologiju, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu

OSNOVE KOJE TREBA PONOVITI

Protetske nadoknade, u odnosu na vreme koje je predviđeno da provedu u ustima, obično delimo na privremene i trajne. Privremene nadoknade imaju više funkcija i njihova izrada i korišćenje predstavljaju jedan od osnovnih preduslova za izradu budućeg trajnog protetskog rešenja.

Osnovna funkcija privremenih krunica i mostova jeste da zaštite dentinske kanaliće i pulpni sistem vitalnih obrušenih zuba do momenta cementiranja definitivnih nadoknada, ili pak, u slučajevima devitalizovanih zuba, da spreče kontaminaciju kanalnog punjenja bakterijama i salivom. Dalje, one pomažu u rehabilitaciji mastikacije pacijenta, formiranju okluzalnih odnosa i oblikovanju mekih tkiva oko preparacije.

Dobro urađene privremene nadoknade pružaju osećaj sigurnosti, estetike i omogućavaju pacijentu da se polako navikava na nošenje protetskih nadoknada. Takođe, one se mogu koristiti kako bi se pacijent upoznao sa budućim izgledom definitivne protetske restauracije, bilo da su u pitanju krunice ili mostovi i olakšavaju korekcije oblika, boje i dužine zuba pre izrade definitivne nadoknade.

PROBLEMI 

Osnovni problem materijala za izradu privremenih krunica i mostova predstavlja njihova dugovečnost. Dugotrajno nošenje ovakvih nadoknada u ustima dovešće do diskoloracije i preloma, jer otpor i čvrstina materijala za izradu privremenih mostova i krunica prosto nije predviđena da se nosi sa silama koje postoje u dinamičnoj oralnoj sredini. Ovo može da dovede do komplikacija ukoliko postoji potreba za dugotrajnim nošenjem privremenih nadoknada, bilo zbog terapijskih razloga poput dugotrajnog lečenja zuba ili nemogućnosti pacijenta da vremenski ili finansijski isprati terapijski plan. Takođe, ukoliko pacijenti pate od bruksizma ili se sprovodi terapija podizanja zagrižaja, to može da dovede do opterećenja i pucanja privremenih nadoknada, što produžava vreme terapije i može dovesti do neželjenih komplikacija.

Imajući sve ovo u vidu, jasno je da postoji potreba za materijalom koji će omogućiti stomatologu da izradi uslovno trajne kompozitne nadoknade, koje bi davale pacijentu mogućnost da ih nosi duži vremenski period u toku trajanja terapije i na taj način omogućavale rehabilitaciju estetike i mastikatorne funkcije. Nemačka firma DMG je prepoznala ovu potrebu i na našem tržištu je već oko godinu dana dostupan njihov materijal za izradu uslovno trajnih nadoknada – LuxaCrown.

PREDNOSTI I VELIKI OPSEG INDIKACIJA

U odnosu na materijale koji se koriste za izradu privremenih kruna i mostova, LuxaCrown poseduje znatno veću otpornost na abraziju i čvrstoću veću od 2MPa*m0,5, što ga čini idealnim da premosti razliku između privremenih i trajnih protetskih nadoknada. Testiranjem u in vitro uslovima, postignut je očekivani životni vek LuxaCrown krunica do 5 godina. Ove osobine LuxaCrown-a omogućavaju mu da bude primenjiv u širokom opsegu indikacija, poput :

– izrada uslovno trajnih nadoknada za zube u toku endodontskog tretmana,

– izrada uslovno trajnih protetskih nadoknada kod zuba sa neizvesnom prognozom,

– izrada uslovno trajnih protetskih nadoknada kod zuba kod kojih je potreban period opservacije uspeha terapije,

– izrada uslovno trajnih kruna i mostova kada pacijent privremeno nije u mogucnosti da priusti definitivni protetski rad,

– izrada privremenih kruna i mostova kada predviđamo da će pacijent nositi privremeni rad duzi vremenski period,

– izrada privremenih kruna i mostova kada je neophodno korigovati vertikalnu dimenziju zagrižaja,

– izrada privremenih kruna i mostova kod pacijenata sa bruksizmom.

Zbog širokog spektra primenjivih indikacija, kao i dobrih mehaničkih i estetskih osobina, LuxaCrown materijal bi trebalo da pronađe svoje mesto u svakodnevnoj stomatološkoj praksi.

KLINIČKI SLUČAJ

Pacijentkinja, 27 godina, javila se sa oštećenim kompozitnim ispunom na zubu 47 i povremenim bolovima u predelu donje vilice sa desne strane, najčešće pri žvakanju. Takođe, želela je da , ukoliko je moguće, izradi most kako bi nadoknadila gubitak zuba 46. (slika 1)


Slika 1.

Na retroalveolarnom snimku uočeno je neadekvatna endodontska opturacija kanala, kao i rasvetljenje u predelu apeksa mezijalnih korenova (slika 2). Nakon uklanjanja ispuna i otvaranja kavuma, primećeno je da je u toku prethodnog lečenja napravljen fausse route u predelu lingvo- -mezijalnog kanala. Fausse route je zatvoren sa MTA, a potom je urađen retretman svih kanala (slika 3).


Slika 2.


Slika 3.

U distalni kanal postavljen je fiber kočić i rekonstruisana je krunica zuba i potom uzet otisak za izradu LuxaCrown krunice (slika 4). Zbog postojanja zatvorene fausse route komunikacije , odlučeno je da je neophodan period posmatranja uspeha endodontske terapije.


Slika 4.


Slika 5.

Zub je obrušen u skadu sa principima preparacije za metalokeramičku krunicu (slika 5) i za njega je izrađena uslovno trajna krunica od LuxaCrown materijala (slika 6), kako bi mogli da vratimo zub u mastikatornu funkciju i pratimo uspeh endodontske terapije (slika 7).


Slika 6.


Slika 7.

6 meseci nakon intervencije, pacijentkinja ne oseća nikakve tegobe i zub sa LuxaCrown krunicom normalno koristi pri mastikaciji. (slika 8)


Slika 8.

Polutrajne krunice su za neke pacijente idealno rešenje.