Doc. dr Miloš Beloica

Savremeni adhezivni sistemi se dele na one koji zahtevaju potpuno nagrizanje gleđi i dentina, samonagrizajuće i univerzalne adhezivne sisteme kod kojih se ortofosforna kiselina koristi u zavisnosti od kliničke situacije i želje lekara. Jednostavnije predstavljeno, adhezivni sistemi su napredovali sa neophodna tri koraka tokom primene na samo jedan. Korist ovakvog unapređenja materijala je očigledna u manjoj mogućnosti pojave postoperativne preosetljivosti i kraćem radu stomatologa u svakodnevnoj stomatološkoj praksi.

Ipak, postoperativna preosetljivost ostaje jedan od najvećih problema savremene restaurativne stomatologije. Osetljivost koja se javlja nakon postavljanja kompozitnih ispuna predstavlja neprijatnost kako za pacijenta tako i za stomatologa. Jak, intenzivan bol koji se javlja u toku mastikacije je hidrodinamske prirode zahvaljujući zarobljenoj tečnosti u dentinskim tubulama. Kretanjem tečnosti ka pulpi, tokom mastikacije, dolazi do iritacije što izaziva bolnu reakciju.

Kompanija KERR, jedan od pionira u proizvodnji kompozitnih materijala, još 2009. godine, na tržištu je predstavila inovaciju u vidu materijala koji je namenjen za rešavanje problema postoperativne preosetljivosti. Unapređenjem i spajanjem dve vrste materijala, adhezivnih sistema i tečnih kompozita, došlo se do mogućeg rešenja kako osetljivosti tako i brzine primene samih materijala. Vertise Flow je samoadhezivni tečni kompozit sa dobro poznatom i istraženom OptiBond tehnologijom. Veza samoadhezivnog tečnog kompozita Vertise Flow se bazira na dvostrukom mehanizmu. Prvi deo čini hemijska adhezija između fosfatne funkcionalne grupe glicerol fosfat dimetakrilata i kalcijumovih jona u zubu dok drugi deo čini mikromehanička adhezija stvaranjem hibridnog sloja između materijala i kolagenih vlakana razmaznog sloja dentina (Slika 1). Zahvaljujući ovakvom mehanizmu delovanja Vertis Flow je moguće koristiti na dentinu i obrađenoj gleđi bez upotrebe adhezivnog sredstva. Snaga veze koju ovaj materijal postiže na testu smicanja sa pomenutim zubnim tkivima je oko 25MPa, što je u nivou odgovarajućih adhezivnih sistema kojima parira. Pored ostalih neophodnih komponenti, u ovom materijalu se nalaze i fluoridi, prepolimerizovani punioci koji umanjuju mikropropustljivost kao i nanočestice koje poboljšavaju poliranje i tiksotropičnost materijala.


Intiman pripoj Vertise Flow-a sa dentinom


Izgled zuba 11 i 21 pre preparacije kavitataProblem primene samoadhezivnog tečnog kompozita se ogleda u ograničenjima u vidu mogućnosti ostvarivanja veze sa neobrađenom gleđi. Na površini gleđi zuba su prisutna aprizmatična polja koja su manje provodna za materijal. Kako bi se ostvarila odgovarajuća veza materijala sa neobrađenom gleđi, ovakva polja je neophodno tretirati ili ukloniti. Savremeni adhezivni materijali, bez obzira na svoju kiselost, nisu u mogućnosti da prodru dovoljno duboko u gleđ te je stoga neophodna primena ortofosforne kiseline na neobrađenoj gleđi. Zbog prethodno pomenutog, kao i sa savremenim adhezivnim sistemima, Vertise Flow zahteva primenu ortofosforne kiseline pre upotrebe na neobrađenoj gleđi npr. kod zalivanja fisura. Svakako bi, kao i kod savremenih adhezivnih sistema, trebalo razmotriti primenu ortofosforne kiseline na gleđi uopšte kao proceduru selektivnog nagrizanja.

Indikacije za primenu Vertise Flow-a su: zalivanje fisura, mali ispuni klase I i II, kao podloga tj. prvi sloj kompozita kod velikih ispuna klase I i II. Specifičnost primene ovog materijala se ogleda u direktnom postavljanju na dentin i gleđ bez prethodnog nagrizanja i primene adhezivnog sistema. Ipak, kako bi se kiseli deo materijala rasporedio po celom kavitetu neophodno je razmazivanje odgovarajućom četkicom po tvrdim zubnim tkivima u trajanju od 20 sekundi. Nakon ovog koraka je neophodna polimerizacija posle koje sledi sledeći sloj istog kompozita ili u slučajevima većih ispuna univerzalnog kompozita. Slojevita tehnika postavljanja Vertis Flow-a podrazumeva postavljanje materijala u slojevima do 2 milimetra. Kada se postavlja univerzalni kompozit preko Vertise Flow-a postavljanje adhezivnog sistema između slojeva je kontraindikovano jer samoadhezivni kompozit postiže dobru jačinu veze sa drugim kompozitnim materijalima (Slika 2, 3, 4, 5).


Aplikacija Verise Flow-a


Izgled ispuna na zubima 11 i 21, Razmazivanje četkicom pre polimerizacije nakon obrade svrdlima


Izgled zuba 11 i 21 neposredno nakon poliranja

Vertise Flow predstavlja pozdan materijal koji se već trinaest godina koristi u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Tokom razvoja materijala i nakon njegovog pojavljivanja na tržištu, vršena su brojna laboratorijska i klinička ispitivanja kako bi se unapredio i upotrebljavao za prave indikacije. Obzirom da sam imao priliku da radim na više laboratorijskih ispitivanja ovog materijala mogu sa sigurnošću da potvrdim da je materijal unapređen i da zaista funkcioniše u zadatim kliničkim parametrima. Ne može se sporiti činjenica da je ovaj materijal odličan izbor kao podloga kod dubokih kaviteta klase I i II i da definitivno umanjuje mogućnost postoperativne preosetljivosti. Ukoliko se primenjuje Vertise Flow, ušteda u potrošnji adhezivnih sredstava i tečnog kompozita može biti bitna stavka.

Ipak, treba biti obazriv kada su indikacije u pitanju. Materijal je tečan te ima manju zapreminu punioca što ograničava upotrebu isto kao i za klasične tečne kompozitne materijale. Treba biti upoznat sa mogućnostima i mehaničkim svojstvima materijala kako ne bi dolazilo do negativnih ishoda u vidu ispadanja, lomljenja ispuna i pojave sekundarnog karijesa.