Autori:  dr Mirko Christian, dr Grünler, dr Linda Wolf

Svrha protetskih nadoknada je vraćanje funkcije žvakanja uz poseban osvrt na artikulaciju i estetiku. Ovo se odnosi ne samo na trajni tretman već i u sve većoj meri na privremene restauracije, koje kod fiksnih krunica ili mostova mogu biti napravljene “na stolici” od strane stomatologa. Pored zaštite zuba, koji je usled gubitka tvrdog tkiva prilikom preparacije, razvio osetljivost na hemijsku, termalnu i mehaničku iritaciju, fiksna privremena rešenja takođe služe za privremeno uspostavljanje oblika i boje zubne anatomije, što pacijentu omogućava prikaz budućeg izgleda restauracije. Imajući ovo u vidu, izbor odgovarajućeg materijala koji ispunjava rastuće zahteve za funkcionalnošću i estetikom, postaje sve važniji.

KLINIČKI SLUČAJ

Pacijentkinja stara 73 godine došla je u Stomatološku kliniku 2 – Stomatološka protetika – Univerzitetska bolnica Erlangen-Nuremberg (Direktor: prof. Dr. M.Wichmann) sa zahtevom za protetskom restauracijom gornje vilice. Nakon analize dentalnih nalaza otkriveno je da je donja vilica adekvatno restaurirana pomoću atečmena.

U gornjoj vilici postoji privremena proteza na zubima 13-23 koja je tu više od dve godine. Pacijentkinja je bila veoma nezadovoljna estetikom privremene proteze, u pogledu oblika i boje zuba. Klinički nalazi takođe su otkrili nedovoljne margine krunice na svim kočićima. Rendgenska provera pokazala je adekvatan endodontski tretman zuba 11, 21 i 23. Međutim, na zubu 23 postojala je blaga apikalna osetljivost na palpaciju sa vestibularne površine, što se moglo pripisati neadekvatnoj privremenoj protezi (Slike 1-4).


Slika 1. Prvobitno stanje maksile okluzalno


Slika 2. Prvobitno stanje 4. kvadranta bukalno


Slika 3. Prvobitno stanje maksile napred


Slika 4. Prvobitno stanje 3. kvadrant bukalno

Praznine na 14, 24 i 26 nisu restaurirane. Klinička krunica na zubu 15 više nije bila na mestu, preostalo tvrdo tkivo vredelo je sačuvati endodontskim tretmanom i izgradnjom kočića. Nakon analize prvobitnog stanja i kreiranja situacionih modela (Slika 5 i 6) odluka je doneta da se prvo inkorporira adekvatna polutrajna restauracija napred, jer je postojala sumnja da će definitivna protetska restauracija zavisiti direktno od očuvanja zuba 23. Za kreiranje polutrajne restauracije, vakumski formiran šablon u kom su pukotine na 14 i 24 zamenjene, proizveden je u laboratoriji.


Slika 5. Uvećani situacioni model


Slika 6. Uvećani situacioni model


Slika 7. Stare privremene krunice izvađene instrumentom za skidanje krunica


Slika 8. Uklanjanje starih privremenih krunica

Nakon skidanja starih privremenih krunica (Slike 7 i 8) urađena je procena pripremljenih patrljaka 13, 11, 21 i 23 (Slika 9). Za povećanje debljine sloja svi stubići pripremljeni su ponovo u formi žljeba. Nakon toga, odabrana je nijansa zuba A3 pomoću VITA ključa za boje. Nakon delimične drenaže i čišćenja patrljaka etanolom vakumski formirani šabloni ispunjeni su ravnomerno, bez mehurića, materijalom LuxaCrown (DMG, Hamburg) od 15 do 25, pre unošenja u usta pacijenta (Slika 10 – 12).


Slika 9. Pripremljeni abatmenti 13, 11, 21, 23


Slika 10. Vakumski formirani šablon ispunjen materijalom LuxaCrown bez mehurića


Slika 11. Intraoralna izrada restauracija


Slika 12. Restauracija ostavljena da se polimerizuje

Nakon dva minuta šabloni su uklonjeni, restauracija je ostavljena na patrljcima a zatim je sav višak grubo uklonjen skidačem kamenca (Slika 13). Tek tada je skinuta i restauracija i ponovo pozicionirana.


Slika 13. Uklanjanje potpuno polimerizovane restauracije dogodilo se nakon pet minuta.

Sledeći korak bilo je ekstraoralno oblikovanje i priprema restauracije mašinskom obradom smole (Slika 14). Oblikovanje interdentalnog prostora, u skladu sa papilom, urađeno je pomoću diskova za rezanje. Nakon toga, restauracija je ponovo obrađena pomoću četke od kozje dlake, točkića sa vunom i paste za poliranje.


Slika 14. Mašinska obrada restauracije


Slika 15. Kompletna LuxaCrown restauracija okluzalno


Slika 16. Kompletna LuxaCrown restauracija frontalno

Konačno, urađeno je premazivanje površine materijalom Luxatemp-Glaze & Bond (DMG, Hamburg) kako bi se vratio prirodni sjaj gleđi i smanjilo zadržavanje plaka. Nakon finalnog pregleda estetike, okluzije i artikulacije, restauracija je privremeno cementirana sa TempoCem NE (DMG, Hamburg) (Slike 15-17).